Regulamin

I. Definicje i warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego.
 2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu przez:
  1. Administratora rozumie się firmę Andoria Motoparts Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie (34-120), ul. Krakowska 140, wpisaną do rejestru przedsiębiorców      Krajowego Rejestru Sądowego     przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem  KRS 00000549001 , będącą podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającą numer NIP 551-262-14-46.
  2. Rejestrację rozumie się procedurę rejestracyjną polegającą na wypełnieniu przez potencjalnego Użytkownika danych określonych w formularzu  rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej Sklepu.
  3. Sklep internetowy rozumie się znajdujący się na stronie internetowej www.sklep.andoria-mot.com.pl serwis internetowy, będący własnością Administratora,  umożliwiający dokonywanie zakupów Towarów za pośrednictwem Internetu na podstawie zamówień składanych przez Użytkownika,
  4. Towar lub Towary rozumie się asortyment będący w ofercie Sklepu internetowego.
  5. Użytkownika rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a zgodnie z przepisami prawa    mogącą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu i na własny rachunek, zarejestrowaną w Sklepie internetowym.
 3. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i w dwóch oznaczonych formach: jako niezawierające podatku VAT (ceny netto) i jako zawierające podatek VAT (ceny brutto). Ceny towarów zawierają koszty opakowania ale nie zawierają kosztów dostawy.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Dane Podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, mogą zostać wykorzystane wyłącznie do realizacji składanych zamówień. Pozyskiwanie danych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu we własne dane osobowe oraz do ich poprawiana, a także żądania usunięcia z bazy danych Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe mogą być edytowane i usuwane samodzielnie przez Użytkownika lub na jego żądanie przez Administratora. Administratorem danych osobowych jest Andoria Motoparts.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, wykluczając firmy       transportowe (GLS, DPD, Poczta Polska), gdzie na opakowaniach towaru znajdują się dane    odbiorcy na fakturze, czy PAY-u jako podmiot realizujący transakcję płatnicza.
 4. Użytkownik dokonując Rejestracji jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych pod rygorem usunięcia konta lub niezrealizowania zamówienia. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych osobowych drogą telefoniczną.
 5. Rejestracja jest jednoznaczna z oświadczeniem przez Użytkownika, iż zapoznał się z Regulaminem Sklepu internetowego i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także, wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu realizacji zakupów Towarów.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia, udostępnionego przez Administratora na stronach Sklepu internetowego.
 7. Nieprawidłowo/ Niekompletnie wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 8. Nie będą realizowane zamówienia: wzbudzające wątpliwości, opatrzone nieprawidłowymi danymi adresowymi podanymi podczas Rejestracji lub w przypadku braku możliwości potwierdzenia.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności niektórych towarów objętych zamówieniem Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 10. Zakupione towary są dostarczane pod adres do wysyłki wskazany w formularzu zamówień, chyba że zamawiający określi inny adres dostawy.
 11. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, stąd koszty przesyłki pokrywa Użytkownik. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Administrator, opłata za dostawę zamówionych towarów może być poniesiona przez Administratora.
 12. Jeżeli Użytkownik nie odbierze towaru i przesyłka zostanie zwrócona do Administratora, to koszty związane ze zwrotem towaru jak i koszty związane z kolejną wysyłką zamówionego towaru pokrywa odbiorca.
 13. Administrator dołoży wszelkich starań celem odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Każda przesyłka jest ubezpieczona, co pozwala uzyskać odszkodowanie za zniszczony lub zagubiony towar z winy przewoźnika.
 14. Użytkownik posiada prawo wyboru formy płatności i sposobu doręczenia, zgodnie z formularzem zamówienia.
 15. Dopuszcza się następujące formy płatności:
  1. przelew bankowy lub przedpłata na konto;
  2. gotówka w sklepie (do kwoty 10 tys. PLN)
  3. karta kredytowa
  4. Payeezy (FirstData, Polcard)
 16. Dostawa towaru dokonywana jest standardowo poprzez firmy kurierskie DPD i GLS. Szczegółowy cennik przedstawiony jest w zakładce „dostawa”.
 17. Do każdej przesyłki dołączony zostanie paragon lub faktura VAT.
 18. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłkę faktury VAT drogą elektroniczną.
 19. W czas realizacji zamówienia nie został uwzględniony czas dostawy towaru.

III. Gwarancje i reklamacje

 1. Towary oferowane w Sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi. Kartą gwarancyjną może być również dokument sprzedaży (faktura VAT lub paragon) z naniesionymi numerami seryjnymi części.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Administratorem lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej, w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami, jest karta gwarancyjna lub faktura VAT, którą Użytkownik otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
 3. Administrator ma 14 dni na odpowiedź na reklamację składaną przez Użytkownika, i dokona to drogą elektroniczną (mailowo), pisemnie (listem poleconym), lub telefonicznie.
 4. W rozpatrzenia reklamacji Administrator opiera się na opinii producenta.
 5. Jeżeli reklamacja zostaje uznana przez producenta następuje wymiana, naprawa uszkodzonego towaru, lub zwrócona zostanie kwota na wartość zakupionego towaru.
 6. W przypadku podejrzenia uszkodzenia towaru podczas transportu (uszkodzone opakowanie), należy spisać protokół uszkodzenia z kurierem przy odbiorze.
 7. Użytkownik będący konsumentem (osobą fizyczną) ma prawo zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, tj. może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie przed upływem 14 dni od daty wydania Towaru (odstąpienie od umowy). Wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 8. Rezygnacja z zakupu, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jest możliwa wówczas, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, czyli nie posiada śladów użytkowania czy montażu.
 9. Natomiast towar do reklamacji należy odsyłać razem z protokołem reklamacyjnym. Załącznik nr 2 na adres dostawcy.
 10. Uprasza się o poinformowanie Administratora telefonicznie lub pocztą elektroniczną o zamiarze zwrotu Towaru przed dokonaniem zwrotu.
 11. W przypadku Klientów nie będących konsumentami (osobą fizyczną) nie mają zastosowania postanowienia ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 12. Koszty transportu związane ze zwrotem towaru jeżeli nie ustalono tego inaczej z Administratorem pokrywa nadawca przesyłki (zwracający towar).

IV. Polityka prywatności

 1. Użytkownik korzystając ze sklepu internetowego wyraża zgodę na używanie plików cookies.
 2. Użytkownik oświadcza iż zapoznał się z pełną treścią polityki prywatności dostępną pod adresem http://www.andoria24.pl/pl/content/2-polityka-prywatnosci i ją akceptuje.

V. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży.
 2. Różnice pomiędzy zdjęciem Towarów przedstawionych na stronie internetowej a ich wygładem w rzeczywistości wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Użytkownika (m.in. kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zmian zasad sprzedaży. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora na stronie internetowej Sklepu, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu Jeśli Użytkownik go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu i powiadomić o tym fakcie Administratora, w celu usunięcia konta Użytkownika.
 4. Ewentualne spory powstałe przy realizacji transakcji w Sklepie internetowym rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego wyjaśnienia sprawy, powstały spór zostanie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora. Jeśli jednak stroną sporu jest konsument wybór sądu właściwego następować będzie wedle reguł powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

logotypy
Na pierwsze zakupy -5%