Regulamin

I. Definicje i warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego.
 2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu przez:
  1. Administratora rozumie się firmę Andoria Motoparts Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie (34-120), ul. Krakowska 140, wpisaną do rejestru przedsiębiorców      Krajowego Rejestru Sądowego     przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem  KRS 00000549001 , będącą podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającą numer NIP 551-262-14-46.
  2. Rejestrację rozumie się procedurę rejestracyjną polegającą na wypełnieniu przez potencjalnego Użytkownika danych określonych w formularzu  rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej Sklepu.
  3. Sklep internetowy rozumie się znajdujący się na stronie internetowej www.sklep.andoria-mot.com.pl serwis internetowy, będący własnością Administratora,  umożliwiający dokonywanie zakupów Towarów za pośrednictwem Internetu na podstawie zamówień składanych przez Użytkownika,
  4. Towar lub Towary rozumie się asortyment będący w ofercie Sklepu internetowego.
  5. Użytkownika rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a zgodnie z przepisami prawa    mogącą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu i na własny rachunek, zarejestrowaną w Sklepie internetowym.
 3. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i w dwóch oznaczonych formach: jako niezawierające podatku VAT (ceny netto) i jako zawierające podatek VAT (ceny brutto). Ceny towarów zawierają koszty opakowania ale nie zawierają kosztów dostawy.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Dane Podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, mogą zostać wykorzystane wyłącznie do realizacji składanych zamówień. Pozyskiwanie danych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jak również zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych określane popularnie jako „RODO”. Wcześniejsza dyrektywa UE o numerze 95/46/WE została uchylona.
  W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.
 2. Czym są dane osobowe w świetle nowych przepisów?
  Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Twoje dane w koncie. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage).
 3. Podstawa i cel przetwarzania
  Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:
  1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. W przypadku, gdy zakładasz u nas konto, to umowa o dostarczenie tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia (np. danych podanych przez Ciebie w profilu tego konta). Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.
  2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników.
  3. Twoja dobrowolna zgoda jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie (czyli Zaufani Partnerzy, o których mowa poniżej) oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej. Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu we własne dane osobowe, ich poprawiania, a także żądania usunięcia z bazy danych Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych. Dane osobowe mogą być edytowane i usuwane samodzielnie przez Użytkownika lub na jego żądanie przez Administratora. Administratorem danych osobowych jest:
  Andoria Motoparts Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 140
  34-120 Andrychów
  Tel. 0048 33 876 22 91-94
  E-mail: biuro@andoria24.pl
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, wykluczając firmy transportowe (GLS, DPD, Poczta Polska), gdzie na opakowaniach towaru znajdują się dane odbiorcy na fakturze.

 6. Użytkownik dokonując Rejestracji jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych pod rygorem usunięcia konta lub niezrealizowania zamówienia. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych osobowych drogą telefoniczną.
 7. Rejestracja jest jednoznaczna z oświadczeniem przez Użytkownika, iż zapoznał się z Regulaminem Sklepu internetowego i zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także, wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu realizacji zakupów Towarów.
 8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia, udostępnionego przez Administratora na stronach Sklepu internetowego.
 9. Nieprawidłowo/ Niekompletnie wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 10. Nie będą realizowane zamówienia: wzbudzające wątpliwości, opatrzone nieprawidłowymi danymi adresowymi podanymi podczas Rejestracji lub w przypadku braku możliwości potwierdzenia.
 11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności niektórych towarów objętych zamówieniem Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 12. Zakupione towary są dostarczane pod adres do wysyłki wskazany w formularzu zamówień, chyba że zamawiający określi inny adres dostawy.
 13. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, stąd koszty przesyłki pokrywa Użytkownik. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Administrator, opłata za dostawę zamówionych towarów może być poniesiona przez Administratora.
 14. Jeżeli Użytkownik nie odbierze towaru i przesyłka zostanie zwrócona do Administratora, to koszty związane ze zwrotem towaru jak i koszty związane z kolejną wysyłką zamówionego towaru pokrywa odbiorca.
 15. Administrator dołoży wszelkich starań celem odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Każda przesyłka jest ubezpieczona, co pozwala uzyskać odszkodowanie za zniszczony lub zagubiony towar z winy przewoźnika.
 16. Użytkownik posiada prawo wyboru formy płatności i sposobu doręczenia, zgodnie z formularzem zamówienia.
 17. Dopuszcza się następujące formy płatności:
  1. przelew bankowy lub przedpłata na konto;
  2. gotówka w sklepie (do kwoty 10 tys. PLN)
  3. karta kredytowa
  4. Payeezy (FirstData, Polcard)
 18. Dostawa towaru dokonywana jest standardowo poprzez firmy kurierskie DPD i GLS. Szczegółowy cennik przedstawiony jest w zakładce „dostawa”.
 19. Do każdej przesyłki dołączony zostanie paragon lub faktura VAT.
 20. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłkę faktury VAT drogą elektroniczną.
 21. W czas realizacji zamówienia nie został uwzględniony czas dostawy towaru.

III. Gwarancje i reklamacje

 1. Towary oferowane w Sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi. Kartą gwarancyjną może być również dokument sprzedaży (faktura VAT lub paragon) z naniesionymi numerami seryjnymi części.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Administratorem lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej, w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami, jest karta gwarancyjna lub faktura VAT, którą Użytkownik otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
 3. Administrator ma 14 dni na odpowiedź na reklamację składaną przez Użytkownika, i dokona to drogą elektroniczną (mailowo), pisemnie (listem poleconym), lub telefonicznie.
 4. W rozpatrzenia reklamacji Administrator opiera się na opinii producenta.
 5. Jeżeli reklamacja zostaje uznana przez producenta następuje wymiana, naprawa uszkodzonego towaru, lub zwrócona zostanie kwota na wartość zakupionego towaru.
 6. W przypadku podejrzenia uszkodzenia towaru podczas transportu (uszkodzone opakowanie), należy spisać protokół uszkodzenia z kurierem przy odbiorze.
 7. Użytkownik będący konsumentem (osobą fizyczną) ma prawo zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, tj. może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie przed upływem 14 dni od daty wydania Towaru (odstąpienie od umowy). Wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 8. Rezygnacja z zakupu, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jest możliwa wówczas, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, czyli nie posiada śladów użytkowania czy montażu.
 9. Natomiast towar do reklamacji należy odsyłać razem z protokołem reklamacyjnym. Załącznik nr 2 na adres dostawcy.
 10. Uprasza się o poinformowanie Administratora telefonicznie lub pocztą elektroniczną o zamiarze zwrotu Towaru przed dokonaniem zwrotu.
 11. W przypadku Klientów nie będących konsumentami (osobą fizyczną) nie mają zastosowania postanowienia ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 12. Koszty transportu związane ze zwrotem towaru jeżeli nie ustalono tego inaczej z Administratorem pokrywa nadawca przesyłki (zwracający towar).

IV. Polityka prywatności

 1. Użytkownik korzystając ze sklepu internetowego wyraża zgodę na używanie plików cookies.
 2. Użytkownik oświadcza iż zapoznał się z pełną treścią polityki prywatności dostępną pod adresem http://www.andoria24.pl/pl/content/2-polityka-prywatnosci i ją akceptuje.

V. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży.
 2. Różnice pomiędzy zdjęciem Towarów przedstawionych na stronie internetowej a ich wygładem w rzeczywistości wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Użytkownika (m.in. kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zmian zasad sprzedaży. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora na stronie internetowej Sklepu, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu Jeśli Użytkownik go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu i powiadomić o tym fakcie Administratora, w celu usunięcia konta Użytkownika.
 4. Ewentualne spory powstałe przy realizacji transakcji w Sklepie internetowym rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego wyjaśnienia sprawy, powstały spór zostanie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora. Jeśli jednak stroną sporu jest konsument wybór sądu właściwego następować będzie wedle reguł powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

logotypy
Na pierwsze zakupy -5%